Kommune- og regionreformen 2020: Oppdatering av produkter og tjenester

Region- og kommunereformen 2020 er den største endring av administrativ struktur i Norge siden 50-tallet. Noen nøkkelforhold:

 • Antall kommuner går fra 422 til 356.
 • 19 fylker blir til 11.
 • En rekke kommuner foretar grensejusteringer. Dette medfører nye gårdsnummerserier.
 • Omfattende omadressering blir foretatt.

I alt 3.6 millioner nordmenn, eller nesten 70 prosent av oss, vil bo i et nytt fylke og/eller en ny kommune.

Kart- og eiendomsdata av høy kvalitet og med høy tilgjengelighet er i dag en forutsetning for effektiv drift av samfunnet. 2020-overgangen vil kreve omfattende planlegging og undersøkelser for at alt skal fungere som normalt så kort tid etter nyttår som mulig. Som storleverandør av produkter, tjenester og løsninger basert på disse dataene, vil Geodata utføre tiltak for at brukere av våre systemer skal ha trygghet for at de ikke hindrer normal utføring av oppgavene.

Sentrale milepæler Kartverket:

 • 25.09.2019: Datasett med administrative områder for 2020 er tilgjengelig.
 • 20.10.2019: Oppstart av automatiserte endringer på skyggedatabase av Matrikkel (Marty) for kommuner som skal bli endret.
 • 01.11.2019: Redigeringsnekt på første FKB-datasett blir innført.
 • 13.12.2019: Redigeringsnekt på siste FKB-datasett blir innført.
 • 13.12.2019: Sentral Matrikkel blir låst for redigering.
 • 01.01.2020: Sentral Matrikkel blir massivoppdatert fra skyggebase.
 • 01.01.2020: Sentral FKB bli igjen tilgjengelig for redigering.

Sentrale milepæler Geodata:

 • 10.10.2019: Datasett for demografiske og økonomiske forhold er oppdatert til 2020-struktur.
 • 16.12.2019: Siste oppdatering av tjenester og avledede produkter, Matrikkel 2019-tilstand.
 • 21.12.2019: Siste oppdatering av bakgrunnskart og TPK’er basert på 2019-kommunestruktur.
 • 31.12.2019: De viktigste 2020-endringene er på plass i vår kopi av matrikkelen.
 • 02.01.2020: Støttetjenester, som søk, administrative data og andre kommuneavhengige komponenter er oppdatert.
 • 02.01.2020: Matrikkeltjenester med de viktigste endringene er publisert.
 • 06.01.2020: Kartprodukter som viser ny struktur er generert.
 • 08.01.2020: Vår kopi av matrikkelen er oppdatert med alle endringer.
 • 10.01.2020: Avledede produkter og tjenester innehar alle endringer.
 • 11.01.2020: FKB er ferdig synkronisert.


Matrikkeldata

Kommune- og regionreformen fører til at det vil bli foretatt ca. 110 millioner endringer til sammen i Matrikkel og Grunnbok ved årsskiftet. For matrikkelens del vil dette bety at en gigantisk mengde endringer må bli tilgjengelige i sentral Matrikkel så raskt som mulig, slik at alle bruksområder kan forholde seg til korrekte data. Kartverkets store dag er 01.01.2020. Da skal endringer lastes massivt inn fra en skyggebase hvor kommuneendringene har fått full effekt (Marty) til sentral Matrikkel.

Hva gjør Geodata: Midlertidig oppdatering og endelig lasting

Våre matrikkelprodukter og -tjenester vil være statiske fra 15.-16.12 til årsskiftet. Dette på grunn av tiden det tar å overføre de siste endringene til avledede data.

Innen 01.01.2020 vil vi ha oppdatert de viktigste datatypene og egenskapene slik at 2020-struktur gjelder i data- og tjenesteprodukter. Dette vil så være tilstanden ca. 1 uke.

Fra 08.01 er det estimert at alle endringer i forbindelse med kommune- og regionreformen er lastet inn i en parallell base. Denne blir gjort gjeldende, og alle produkter og tjenester skal være oppdatert 10.01.2020.

Med andre ord tilbyr vi støtte for bruk av matrikkeldata hvor alle normale brukstilfeller basert på kjernedata er ivaretatt med tanke på datainnhold praktisk talt fra årsskiftet. Deretter vil det ta ca. 10 dager til alt nytt innhold er satt i produksjon.

Tjenester som er berørt er GeomapMatrikkel*, GeomapEiendom2, GeoEiendom (produktets karttjeneste). Offline-produkter er MiniMatrikkel samt ‘Matrikkel offline eiendomsdata’.

Andre tjenester med sterk avhengighet mot matrikkel

Andre tjenestekategorier hvor enkelttjenester har matrikkel som informasjonskilde nevnes summarisk her.

 • Geosøk. Tjenestene GeosøkAutocomplete og GeosøkLokasjon2 er primært basert på Matrikkel.
 • Uttrekkstjenester. Standarduttrekk og AvansertUttrekk2 leverer begge matrikkeldata.
 • Bakgrunnskart: Adressepåskrifter stammer fra Matrikkel.


Andre viktige data som endres

Det er av avgjørende betydning for mange bruksområder at bakgrunnskart som dynamiske tjenester eller cacher er oppdatert. Med løsninger som har dynamiske karttjenester eller cacher fra Geodata skal brukeren føle seg trygg for at dette skjer til rett tid og på en betryggende måte.

Kartverket vil måtte gjennomføre omfattende omorganisering av FKB-data lagret sentralt på grunn av «arkivstrukturen» i distribusjonsbasen, som blir kraftig endret. De har publisert et tidsoppsett for når de ulike FKB-datasettene er omdefinert til ny kommunestruktur. Siste datasett, FKB Bygg, skal være synkroniseringsklart fra 06.01.2020.

Endringer i data fra N-seriene (N50, N250, …) dreier seg i stor grad om utskifting av administrative grensedata. NVDB (Norsk VeiDataBank) har allerede gjennomført overgang til nytt system for vegnummerering/-ident, og videre endringer vil ikke være av ekstraordinært omfang.

Hva gjør Geodata?

FKB inngår i mange prosesser, produkter og tjenester, som kildedata for operasjoner eller for kartformål:

 • Kildedata for cacher og dynamisk karttjeneste
 • Kildedata for uttrekk
 • Offline dataleveranser
 • GeomapBasis; utvalg på kommunenummer

Med unntak av Oslo kommune: Nesten alle FKB-datasett i vårt geodatavarehus blir geosynkronisert, slik at vi kan tilby ferskest mulig innhold. Vi vil høste oppdaterte data løpende:

 • 27.12.2019: Siste dato for geosynkronisering av datasett, basert på eksisterende kommunestruktur.
 • 01.01.2020: FKB med ny kommunestruktur kalkulert inn i data tilgjengelig.
 • 11.01.2020: Tentativt forventet fullført geosynkronisering og nedlastning (høydedata) av alle nye datasett fra sentral FKB.

N-seriene brukes som kildedata for kart i mindre målestokker i våre karttjenester. Oppdatering av disse ved årsskiftet vil ikke påvirke produkter og tjenester, da andre data anvendes for grenser.

Endringene i NVDB er allerede i det vesentlige oppdatert inn i produkter og tjenester.


Tiltak: Generelle tjenester og andre produkter

STØTTE-/BAKGRUNNSKARTTJENESTER

Vårt online-miljø innehar noen typiske støttetjenester. De er sterkt avhengige av kildedata som blir påvirket av kommune- og regionreformen:

 • For mange funksjoner i sluttbrukerapplikasjoner som krever valg av kommune, henter vi liste fra tjenesten GeomapAdmin. Denne er basert på ABAS – datasettet for ulike typer administrative områder. Denne skal bli lagt om til å bruke 2020-data, som allerede er i hus, 02.01.2020. Det vil gi korrekte svar på spørringer som inneholder kommune.
 • Bakgrunnskarttjenestene våre viser kommune- og fylkesgrenser, samt adressenummer og vegnavn. Det samme gjelder tile packages (TPK’er) som blir produsert regelmessig. Det tas sikte på å ha cacher basert på ny kommunestruktur klare 06.01.2020. Der endring av vegnavn måtte være forsinket, vil ikke dette være på plass med en gang, men bli oppdatert gjennom ordinært vedlikehold over tid.
 • Dynamisk basiskarttjeneste GeomapBasis: Tidsplan som for bakgrunnskarttjenestene.
 • Søketjenestene anvender hoveddatatypene fra matrikkelen, i tillegg til SSR/Sentralt StedsnavnRegister. Autocompletesøk GeosokLokasjon2 er klar med nye, korrigerte data 02.01.2020. GeosøkLokasjon2, er klart 09.01.2020.

TEMATISKE DYNAMISKE KARTTJENESTER

Resterende dynamiske tjenester >span class="EOP SCXW66627281 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":259}">

 • Demografi: GeomapDemografi, basert på forefinnende ABAS-data og Business Analyst datapakke, publiserer på ny kommunestruktur 01.01.2020. Om autorativ ABAS ikke er klar fra Kartverket, vil vi måtte melde fra at det kan finnes avvik fra korrekt struktur.
 • Næringslivslokasjon: Aktuelle tjenester: GeomapBedrifter, GeomapDagligvare (flere tjenester), GeomapKjøpesenter, GeomapKjeder: Vi tar sikte på å publisere data basert på en førsteleveranse fra vår leverandør av næringsdata 10.01.2020.
 • GeomapPOI: Vi regner med å ha data på plass med oppdaterte adresser 10.01.2020.

UTTREKKSTJENESTER

Uttrekkstjenestene våre er truffet av endringene på to måter:

 • De bruker GeomapAdmin for å identifisere kommuner, der bruker velger kommunespesifikt uttrekk.
 • De trekker ut matrikkeldata via dynamisk matrikkeltjeneste.

Begge scenarier, med tilhørende tidsaspekter, er beskrevet under henholdsvis Matrikkeltjenester og Administrative grenser-tjeneste. Summarisk vil milepæler for innhold følge oppdatering og synkronisering av FKB og matrikkel.

RELEVANS FOR ANDRE PRODUKTER

Vi omtaler en del utbredte produkter i det følgende, med tanke på hva vi gjør med dem og komponenter de er avhengige av, for at kommune- og regionreformen skal passere uproblematisk.

NT for Geocortex består av workflows, og mange av disse anvender eksterne tjenester. Basert på tjenestetilbydernes beskrivelser:

 • Kartverket: sePlan, norgeskart.no, Matrikkel InnsynsAPI, Kartverket stedsnavnsøk, Kartverket grunnboksrapport/Grunnbok-API: Må forutsettes klare 02.01.2020. Hent karttjenester/oppslag mot GeoNorge tjenestekatalog skal ikke bli påvirket. Enkelte tjenester vil bli omdefinert, og datainnhold vil bli endret der det foreligger avhengigheter mot kommunestruktur.
 • Ambita: EDR grunnbokstjenester og borettoppslag: Må forutsettes klare 02.01.2020.

NT for Desktop: Milepæler for oppdatering av sentral Matrikkel, vår søketjeneste GeosøkLokasjon2, sant tjenestene sePlan og stedsnavnsøk fra Kartverket er relevante. En versjon hvor inneholdt lokasjonsdatasett er tilpasset 2020-struktur skal være klar før årsskiftet.

 • GeoEiendom: Karttjenesten som anvendes vil visuelt sett ikke bli påvirket. Oppdatering av matrikkelinnholdet applikasjonen gjør tilgjengelig vil følge oppdatering av vår matrikkelkopi direkte: 31.12.2019: Alle grunnleggende endringer på plass. 08.01.2020: Alle endringer, inkludert omnummereringsforretningene og nye kretser, på plass. Grunnboksinformasjon og -tjenester: Se Ambitas informasjon om overgangen her.
 • Oppslag mot pantebok og opplisting av tinglyste dokumenter skal støtte 2020-kommunestruktur 04.01.2020.