Standard kartserier

Geodata leverer alle standard kartdataserier som forvaltes av Statens Kartverk, Geovekst og landets kommuner.

Datasettene vi leverer oppdateres kontinuerlig med nye data distribuert fra Kartverket.

Kartdataproduktene leveres som landsdekkende, fylkesdekkende eller kommunedekkende datasett i sømløse Esri Filgeodatabaser med tilhørede ArcGIS kartdokument (MXD).

Fritt valgte utsnitt i både Esri- og andre formater leveres for nedlastning og uttrekk. Les mer om uttrekkstjenesten her.

Oversikt over kartserier:

Elveg

Inneholder alle kjørbare veier og deres egenskaper, og egner seg til transportplanlegging, elektronisk adressekart, bilnavigasjon, overvåking og vegvedlikehold. Datasettet dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland og Russland. Elveg inneholder vegnettet som er koblet med vegfagdata og adresser.

Koblingsnøkkelen mellom vegfagdata og Elveg er TRANSID som blir tildelt i NVDB, og er unikt for hver enkel lenke. Denne ID-en er uforandret inntil det skjer en endring. Koblingsnøkkelen mot adressene vil være gatekode i Elveg-fila og adressekoden i adressepunktene.

Vegnettet består av senterlinje veg for alle kjørbare veier lenger enn 50 meter, kategorisert etter vegtypene europa-, riks- og fylkesveg, kommunal- og privatveg, samt skogsbilveger og gang/sykkelveger. Det er senterlinje veg som betegner geometrien.

I tillegg har vegnett også tildelt gatekoder med gatenavn. Egenskapene som kan knyttes til hver veglenke er: tunnel, bru, vegoverbygg, fysisk sperring, låst bom m.m. Vegfagdata har følgende egenskaper: Aksellast, fartsgrense, høydebegrensning, innkjøring forbudt, svingerestriksjoner og fysisk sperring. Adressene inneholder gatekode, gatenavn, husnummer, postnummer og poststed.

Felles kartdatabase FKB

Felles kartdatabase (FKB ) inneholder de mest detaljerte kartdataene. De egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling, prosjektering og til geografiske analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:500 til 1:30 000.

N20

Et kartgrunnlag som egner seg bakgrunnsinformasjon for saksbehandling, planlegging og temakart. Dataene avledes fra FKB i uttaket og er tilpasset visning i målestokk 1:10 000 til 1:30 000.

Innhold: høyde, vann, markslagsinformasjon, bygninger, bygningsmessige anlegg, ledninger, vegnett, bane, lufthavn, eiendomsinformasjon, servituttgrenser, kulturminner og verneområder.

Koordinatsystem: UTM sone 33 i EUREF89 Format: ArcGIS fildatabase

N50

Et landsdekkende kartgrunnlag som er egnet for produksjon av turkart, fritidskart, topografiske kart, interaktive kart, temakart, kartløsninger på internett og geografiske analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:25 000 til 1:100 000.

Innhold: høyde, arealdekke, samferdsel, stedsnavn, bygninger og anlegg, administrative grenser, restriksjonsområder.

Samferdsel, bebyggelse og stedsnavn ajourføres to ganger i året. Øvrige tema ajourføres årlig eller sjeldnere avhengig av tilgang på kildedata.

Koordinatsystem: UTM sone 33 i EUREF89 Format: ArcGIS Filgeodatabase

N250

Et landsdekkende kartgrunnlag generalisert fra N50 Kartdata. Dataene er egnet for produksjon av topografiske kart, temakart, oversiktskart, veikart, kartløsninger på internett og analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:100 000 til 1:300 000.

Innhold: høyde, arealdekke, samferdsel, stedsnavn, bygninger og anlegg, administrative grenser, restriksjonsområder.

Samferdsel og grenser ajourføres årlig. Øvrige tema ajourføres årlig eller sjeldnere avhengig av tilgang på kildedata.

Koordinatsystem: UTM sone 33 i EUREF89 Format: ArcGIS Filgeodatabase

N500

Et landsdekkende kartgrunnlag som er egnet for fremstilling av topografiske kart, temakart, oversiktskart, veikart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:300 000 til 1:700 000.

Innhold: høyde, arealdekke, samferdsel, stedsnavn, bygninger og anlegg, administrative grenser, restriksjonsområder.

Samferdsel og grenser ajourføres årlig. Øvrige tema ajourføres sjeldnere avhengig av tilgang på kildedata.

Koordinatsystem: UTM sone 33 i EUREF89 Format: ArcGIS Filgeodatabase

N1000

Et landsdekkende kartgrunnlag som er egnet for fremstilling av topografiske kart, temakart, oversiktskart, veikart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:700 000 til 1:1 500 000.

Innhold: høyde, arealdekke, samferdsel, stedsnavn, bygninger og anlegg, administrative grenser, restriksjonsområder.

Samferdsel og grenser ajourføres årlig. Øvrige tema ajourføres sjeldnere avhengig av tilgang på kildedata.

Koordinatsystem: UTM sone 33 i EUREF89 Format: ArcGIS Filgeodatabase

N2000

Et landsdekkende kartgrunnlag som egner seg for fremstilling av topografiske kart, temakart, oversiktskart, veikart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:1 500 000 til 1:3 000 000.

Innhold: høyde, arealdekke, samferdsel, stedsnavn, bygninger og anlegg, administrative grenser, restriksjonsområder.

Samferdsel og grenser ajourføres årlig. Øvrige tema ajourføres sjeldnere avhengig av tilgang på kildedata.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Geirulv Storaker
Geirulv Storaker
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.