Geodata | Risikodata

Risikodata

Risikodata som viser risiko for naturhendelser som flom, skred og brann. Egnet for forsikringsselskaper og offentlige myndigheter.

Dette tilbyr vi av kart med risikodata:

Flomsoner

Flomsonekartet viser hvilke områder som blir oversvømt i en flomsituasjon, og med hvilket gjentakelsesintervall (intervallene er 10-, 20-, 50,- 100-, 200-, 500- og 1000 år). Utvalgte vassdragstrekninger med stort skadepotensiale blir også kartlagt gjennom NVE.

Eksempel fra karttjenesten Åpne kart i eget vindu.

Skredfare

Karttjenesten inneholder aktsomhetskart og faresonekart for stein- og snøskred. I tillegg inneholder tjenesten kartlagte kvikkleiresoner. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Brann

Kartet viser områder med verneverdig tett trehusbebyggelse der det er spesielt stor fare for at brann i en bygning skal smitte over på de øvrige. I tillegg til brannsmitteområder, inneholder kartet en oversikt over landets brannstasjoner.

Prøv gratis i 30 dager

Ved å registrere deg på vår webtjeneste Geodata Online får du gratis tilgang på alle kart og data i 30 dager. Etter 30 dager velger du om du ønsker å kjøpe tilgangen fast.

Gå hit for å opprette konto som gir deg gratis tilgang

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!



Geirulv Storaker

Geirulv Storaker
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.