Tema /

Smarte byer

Geografiske data er grunnleggende for utviklingen av smarte byer og gir et godt grunnlag for å ta riktige og gode beslutninger – beslutninger for en bærekraftig framtid.

Bli med på dugnaden!

Smarte byer verktøykasse består av en rekke applikasjoner/maler kommuner kan bruke for å bedre løse oppgaver som er knyttet til geografisk og stedfestet informasjon og data. Noen applikasjoner er laget av Geodata og noen er delt av ulike kommuner.

Gå til verktøykassa her.

Smarte byer og smarte kommuner

Flertallet av verdens befolkning bor i byer, og urban bosetting øker. Måten vi utvikler byene på er derfor avgjørende for å løse de store sosiale, miljømessige, og økonomiske utfordringene vi står overfor.

Formålet er først og fremst å planlegge og organisere samfunnet på en bærekraftig måte og der innbyggerne kan leve trygt. Behovene til innbyggerne må være effektive og praktiske. I tillegg må omgivelsene innrettes slik at vi får minst mulig miljøpåvirkning og mer effektiv utnyttelse av ressursene.

Begrepet smarte byer kan overføres med samme mål til regioner, kommuner, lokalsamfunn. Også her handler det om å skape bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne, samtidig at en har et tydelig miljøfokus.

Samfunnssikkerhet og beredskap:

Smarte byer er gode på samfunnssikkerhet og beredskap. Innenfor beredskap møter man mange utfordrende situasjoner som stiller høye krav til samarbeid og effektivisering mellom ulike beredskapsaktører. 

Det grønne skiftet:

Det grønne skiftet handler i generelle trekk å gjøre forandringer i samfunnet i mer miljøvennlig retning. Vi står overfor store globale miljø- og klimautfordringer, som krever at vi legger om samfunnet på flere områder.

Smarte byer bidrar til å legge til rette for tjenester og innretninger som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag.

By- og næringsutvikling:

I by- og næringsutvikling er det viktig med gode beslutninger om hvor boområder, skole, vei og tjenestetilbud skal ligge. For butikker og annen næring er det viktig å etablere seg der markeds- og kundepotensialet er størst.

Norske byer er i sterk vekst og har behov for nye boliger for å holde tritt med befolkningsveksten. En forutsetning for å redusere byens CO2-utslipp er at en stor del av veksten må skje ved transformasjon og fortetting i den allerede bygde byen. Utfordringen er å ivareta innbyggernes livskvalitet og interesser gjennom å skape gode boliger og uteareal på de rette stedene. Kart er et sentralt verktøy i god byplanlegging, også ved fortetting i eksisterende bebyggelse.

Ta kontakt

Terje Linløkken
Kundeansvarlig, Smarte byer

Jeg vil bli kontaktet på