Lars Ove Gidske

Seniorrådgiver – NVE

Lars Ove Gidske er samfunnsgeograf og seniorrådgiver i NVE. Han er opptatt av hvordan GIS-analyser og tilrettelagte kart kan forbedre planer og planprosesser.

Foredrag

Geosynkronisering av plandata - hjelp til selvhjelp for kommunen

NVE er involvert i planarbeidet i innspills- og høringsfasen, der etaten skal gjøre plankonsulent og kommune oppmerksom på om noen av NVEs interesseområder kan bli berørt. I dette foredraget vil du få høre hvordan NVE, basert på geosynkroniserte plandata, har etablert en GIS-analyse som registrerer overlapp mellom datasett for flom, skred og lignende – og innsendt planforslag. En rapport-generator produserer så en tilbakemelding til innsender og kommunen, basert på hvilke tema som overlapper. Slik sikres rask saksgang og unødig merarbeid for søker og kommune.

Tid Fredag 01. mars 11.00
Sted Brukerforedrag – Sal D

Foredragsholdere Ivar Peereboom, Lars Ove Gidske

Kartbaserte veiledere i story maps

I dette foredraget vil du få høre om hvordan Story maps kan brukes til å overføre kunnskap og prosessforståelse mellom ulike institusjoner. Kunnskapsoverføring kan av mange grunner være utfordrende og du vil her få høre hvordan Story maps som verktøy kan gjøre denne jobben lettere, bedre og mer effektivt.

Tid Fredag 01. mars 10.30
Sted Brukerforedrag – Sal D

Foredragsholdere Lars Løkeland Slåke, Lars Ove Gidske