Geosynkronisering av plandata - hjelp til selvhjelp for kommunen

NVE er involvert i planarbeidet i innspills- og høringsfasen, der etaten skal gjøre plankonsulent og kommune oppmerksom på om noen av NVEs interesseområder kan bli berørt. I dette foredraget vil du få høre hvordan NVE, basert på geosynkroniserte plandata, har etablert en GIS-analyse som registrerer overlapp mellom datasett for flom, skred og lignende – og innsendt planforslag. En rapport-generator produserer så en tilbakemelding til innsender og kommunen, basert på hvilke tema som overlapper. Slik sikres rask saksgang og unødig merarbeid for søker og kommune.

Tid Fredag 01. mars 11.00
Sted Brukerforedrag – Sal D

Foredragsholdere

Ivar Peereboom

Senioringeniør – NVE

Ivar Peereboom har lang erfaring og har siden 2007 jobbet i NVEs GIS-avdeling HG med GIS-analyser og karttjenester. Før dette jobbet han ti år med GIS-analyser i Nederland.

Lars Ove Gidske

Seniorrådgiver – NVE

Lars Ove Gidske er samfunnsgeograf og seniorrådgiver i NVE. Han er opptatt av hvordan GIS-analyser og tilrettelagte kart kan forbedre planer og planprosesser.